กิจกรรมหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
นายธัชยุทธ์ ทองเล็ก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์