ข้อมูลผู้บริหาร

ฝ่ายการเมือง

นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร. 0818118120

นายจำนง อิ่มกมล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร. 0819200234

นายเสริม รุ่งโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร. 0800192080

นายสำเริง สาโมทย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร. 0860621850

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายธัชยุทธ ทองเล็ก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

โทร. 0660262875

นางสาวพรทิพย์ ปาลวัฒน์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

036783833

นางมยุรา ศรศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

036783833

ว่าที่ร้อยตรีนภดล พยัคฆ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

036783833

นางอโณทัย พ่วงฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

0806688241