ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567891234
ใส่เรื่องที่ต้องการร้องเรียน เช่น การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
กรุณาใส่รายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อนามสกุลผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่ง หน่วยงาน สังกัด พร้อมรายละเอียดเรื่องที่ต้องการร้องเรียน