มติการประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ปี2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรมรณรงค์ลดการระบาด COVID – 19

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบ

รายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน

คลิกดูรายละเอียด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2562

ไตรมาสที่  1

ไตรมาสที่  2

ไตรมาสที่  3

ไตรมาสที่  4

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการท

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด