การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการท

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

นโยบายการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ได้จัดทำและประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ และของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เพื่อให้การทำงานเกิดความราบรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและให้เกิดความผาสุกในการปฏิบัติ จึงประกาศเจตนารมณ์และแนวนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ