การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี เอกสารแนบ Imag […]

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ประกาศ นโยบายการกำกับดู […]

อ่านเพิ่มเติม

แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

คลิกเพื่อดูรายละเลียด เอกสารแนบ แผ่นพับ วินัย (312 kB)

อ่านเพิ่มเติม