งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ.2563

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อ่านเพิ่มเติม