ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนน ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE บ้านดอนโพธิ์ -บ้านใดใหญ่ หมู่ที 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโพธิ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่รวม 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ตทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง