การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมหน่วยงาน

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนฉบับดังกล่าว โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จะดำเนินการนำร่างแผนพัฒนาฯ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์พิจารณาร่าง และดำเนินโครงการตามแผนต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ