โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมและจิตอาสาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรม
3-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม