MOI Waste Bank Week

กิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธนาคารขยะเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลดอนโพธิ์
“MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION

เอกสารแนบ