ประชุมชี้แจงและมอบอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้แก่ผู้รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนประจำหมู่บ้าน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันนี้ (29/2/67) นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดประชุมชี้แจงและมอบอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้แก่ผู้รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนประจำหมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์