ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้

1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่/ส่งทางไปรษณีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3678-3833-4

3. ผ่านทางเว็บไซต์ www.donpho.go.th

4. E-mail : saraban@donpho.go.th

5. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์

6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์