เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ผู้วางเงินมัดจัดรังวัดที่ดิน ตามประกาศติดต่อขอรับเงินคืนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศ