รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ประจำปี 2566

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35-รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธร