คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน

การเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรม
1-คำสั่ง-แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริย