กิจกรรมการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ทั้งหมด 8 กิจกรรม

กิจกรรมหน่วยงาน
1.-Happy-Body-สุขภาพดี 2.-Happy-Heart-เกื้อกูล 3.-Happy-Society-สามัคคี 4.-Happy-Relax-ผ่อนคลาย 5.-Happy-Brain-การพัฒนาความรู้ความสามารถ 6.-Happy-Soul-ส่งเสริมศีลธรรม 6.-Happy-Soul-ส่งเสริมศีลธรรม 7.-Happy-Money-ส่งเสริมการออม 8.-Happy-Family-ส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น


รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมและบริหารจั