องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ลงพื้นที่ RE-X-RAY

กิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ สรุปรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือน หมู่ที่ 1 – 8 จำนวน 987 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี